Politika e përdorimit të biskotave

Politika e përdorimit të biskotave (cookies)

Kur të përdorni për herë të parë vitana.mk mund të merrni një mesazh që ju informon se ne jemi duke përdorur “cookies”.Ne i përdorim këto teknologji për të administruar faqen tonë të internetit, për të analizuar trendet, për të ndjekur aktivitetin e përdoruesit dhe për të mundësuar posta elektronike dhe reklama të personalizuara. Kur të përdorni për herë të parë vitana.mk mund të merrni një mesazh që ju informon se ne jemi duke përdorur “cookies”. Duke klikuar “Pajtohem”, duke mbyllur dritaren që shfaqet ose duke vazhduar të përdorni Uebfaqen, ju deklaroni se e kuptoni dhe jeni dakord me përdorimin e këtyre teknologjive, siç shpjegohet në këtë Politikë Cookie. Nuk është i detyrueshëm t’i pranoni biskotat dhe pëlqimi për përdorimin e tyre mund të revokohet në çdo kohë. Ju mund të ndryshoni cilësimet e shfletuesit tuaj për të kufizuar ose ndaluar c biskotat, dhe mund t’i fshini nga çdo pajisje në çdo kohë.Nëse nuk jeni dakord ose i fshini biskotat, disa pjesë të faqes sonë në të cilën keni qasje mund të mos funksionojnë siç duhet ose mund të zgjasë më shumë për t’u hapur.