Политика на рекламација

Политика на рекламација и поврат на средства по трансакција со платежни картички

Производите се заменуваат само под условите пропишани во Законот за заштита на потрошувачите.
Во таквите случаи, само после враќање на производот од страна на потрошувачот, а без оглед на причината за враќање, ВИТАНА Трејд има обврска враќањето на средства да го изврши исклучиво на Банкарската сметка од каде е резлизирано плаќањето, што значи дека Банката на барање на продавачот ќе изврши поврат на средствата на сметката на корисникот на картичката.